06 - 55 121 414 simone@hartseerentroos.nl

Privacyverklaring

 Privacyverklaring Hartseer & Troos

Datum: augustus 2020

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Hartseer & Troos uw persoonsgegevens gebruikt.

 

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegevens (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

 

Hartseer & Troos verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Hartseer & Troos levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Hartseer & Troos dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

 

Hartseer & Troos verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Hartseer & Troos worden verstrekt.

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Hartseer & Troos persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Hartseer & Troos, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, collega-fotografen of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Hartseer & Troos aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Hartseer & Troos zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

 

Cookies

[Google Analytics]

Hartseer & Troos gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

 

Links

Hartseer & Troos kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Hartseer & Troos is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Hartseer & Troos raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Hartseer & Troos verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar simone@hartseerentroos.nl. Hartseer & Troos zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Hartseer & Troos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hartseer & Troos maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hartseer & Troos verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hartseer & Troos op via simone@hartseerentroos.nl. Hartseer & Troos is als volgt te bereiken:

  • Adres: Nunspeetlaan 473, 2573 GJ ‘s-Gravenhage
  • Kamer van Koophandel: 27347972
  • Telefoon: 06-55121414
  • E-mailadres: simone@hartseerentroos.nl

 

Hartseer & Troos kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in augustus 2020.